PKF Hellas

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2 ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νέα εταιρείας & Δικτύου

Νέα εταιρείας & Δικτύου

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2 ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

18/10/2023

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ:

 2 νέες Δράσεις για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027 με συνολικό   προϋπολογισμό 350εκ ευρώ, ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών.

  Σκοπός

Οι Δράσεις στοχεύουν στην Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

  Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για την ένταξη στη δράση,  θα μπορούν να υποβάλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες χωρίς πλήρη διαχειριστική χρήση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

  1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας. Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας στο τομέα του Τουρισμού.
  2. Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που αναμένεται να εκδοθεί, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
  3. Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
  4. Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
  5. Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
  6. Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
  7. Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής
  8. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
  9.  Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών

 Επιδότηση

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

 Περίοδος υποβολής αιτήσεων

 Θα οριστεί στην Πρόσκληση της Δράσης

 Κατηγορίες Δαπανών

Συνήθεις επιλέξιμες δαπάνες σε τέτοιου είδους δράσεις είναι οι εξής :

 

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Ενδεικτικό Μέγιστο Όριο

  1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Κατασκευή/επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και αποπεράτωση κτιρίων

Εως 80%

  2

Μηχανήματα – εξοπλισμός:

* Παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός

* Εργαστηριακός εξοπλισμός

* Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό

* Λοιπός εξοπλισμός

Εως 100%

  3

Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜμΕ)

Θα προσδιορισθούν στην πρόσκληση

  4

Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας

  5

Τεχνικές μελέτες

  6

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

  7

Μεταφορικά μέσα

  8

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

(νέο προσωπικό) 

  9

Έμμεσες δαπάνες

Εως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

 

 ΔΡΑΣΗ 1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο της Δράσης ”ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ IΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” ενισχύονται  ΜμΕ επιχειρήσεις, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου από 80.000 έως και 400.000 ευρώ, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού.

 

Επιλέξιμες Δραστηριότητες:

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

        * Ξενοδοχεία

        * Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω  Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

        * Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

        * Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

        * Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

 

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

        * Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

        * Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

        * Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα ΜΗΤΕ

        * Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες .

        * Τουριστικά γραφεία

        * Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού

Δείτε περισσότερα για τη Δράση  ΕΔΩ

 

 ΔΡΑΣΗ 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Δράση ”ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 40.000€ έως 400.000€.

 

Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δραστηριότητες:

 

           *Βιομηχανίες

           *Κατασκευές

           *Εφοδιαστική Αλυσίδα

           *Ενέργεια

           *Περιβάλλον

           *Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

           *Υγεία

           *Χονδρικό  Εμπόριο

           *Υπηρεσίες

 

Δείτε περισσότερα για τη Δράση ΕΔΩ

 

 

   Υπεύθυνοι επικοινωνίας: 

       *​Γεώργιος Ρουμελιώτης, g.roumeliotis@pkf.com.gr, 210 7480600 & 6943 114383

       *​Δημήτριος Δρίτσας, d.dritsas@pkf.com.gr, 210 7480600 & 6983 836058 

       *​Νικόλαος Δημητροκάλλης, n.dimitrokallis@pkf.com.gr, 210 7480600 & 6980 139588 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας για διευκρινήσεις ή πληροφορίες

Copyright © 2024 PKF
Developed by Powersite.
Επικοινωνία