Συμβουλευτικές Yπηρεσίες

Βρισκόμαστε σε όλο τον κόσμο.

Γιατί όχι και στην επιχείρησή σας;
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

Το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον εξελίσσεται γρήγορα. Τα νομοθετικά κανονιστικά και ρυθμιστικά πλαίσια αλλάζουν και αυστηροποιούνται συνεχώς λόγω τόσο των καινοτομιών στις οικονομικές συναλλαγές όσο και της ταχείας εξέλιξης της τεχνολογίας. Αυτό έχει ως συνέπεια οι οικονομικές μονάδες να μη διαθέτουν όλες τις ικανότητες και τις γνώσεις για να ανταποκριθούν άμεσα στις αλλαγές. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις ολοένα συχνότερα κάνουν χρήση εξωγενούς τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων συμβουλών όταν προκύπτουν αυτές οι ανάγκες.


Σε συνεργασία με το Διεθνές δίκτυο της PKF μπορούμε να αναλάβουμε και να διεκπεραιώσουμε συμβουλευτικά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων παγκοσμίως, περιλαμβανομένων της γεωργίας, της αγροτοβιομηχανίας, της βιομηχανίας, της παροχής υπηρεσιών, του εμπορίου, της ναυτιλίας, των μεταφορών, των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και στον τομέας «Ξενοδοχεία -Τουρισμός – Νοσοκομεία», στον οποίο η PKF κατέχει κορυφαία θέση. Σε μία πραγματικά παγκόσμια βιομηχανία, σε συνεργασία με τις λοιπές εταιρείες – του Διεθνούς δικτύου της PKF, παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες μας σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον ξενοδοχειακό κλάδο.
 

   

 

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα που σχετίζονται με:

 • Οργάνωση Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Μελέτη, οργάνωση, πρώτη λειτουργία λογιστηρίων
 • Υποστήριξη στη διευθέτηση ενδοεταιρικών διαφορών.
 • Έργα πρώτης μετάβασης στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
 • Σύνταξη ή υποστήριξη κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
 • Κατάρτισης προϋπολογισμών και σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας
 • Σύνταξη ή υποστήριξη κατά τη σύνταξη του φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών
 • Εκτιμήσεις εσωτερικής αξίας οικονομικών μονάδων
 • Εκτίμηση της σχέσης ανταλλαγής μετόχων σε περιπτώσεις συγχώνευσης εταιρειών.
 • Συγχωνεύσεις και μετατροπές επιχειρήσεων
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, κοστολόγηση και λογιστική διοίκησης
 • Διερεύνηση και αντιμετώπιση ειδικών οργανωτικών, λογιστικών και διαχειριστικών θεμάτων.
Τα γραφεία μας:

ArrowΑθήνα

ArrowΘεσσαλονίκη

ArrowΙωάννινα

ArrowΗράκλειο - Κρήτης

ArrowΤρίκαλα