Ελεγκτικές Yπηρεσίες

Με την PKF είμαστε εντάξει
Ελεγκτικές υπηρεσίες

 

Οι Ελεγκτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών διασφάλισης, όπως έλεγχος και η επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων οι εργασίες προσυμφωνημένων διαδικασιών, κ.ά.
Όταν αναλαμβάνουμε έναν έλεγχο, συνεργαζόμαστε στενά με την εταιρία με σκοπό να κατανοήσουμε τις βαθύτερες ανάγκες της. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εστιάσουμε στους τομείς που απαιτούν τη μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

 

Η τήρηση αυστηρών προδιαγραφών είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία. Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτισή του ελεγκτικού προσωπικού, μέσω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, διατηρούν όλους τους συνεργάτες ενήμερους όσον αφορά στις πρόσφατες απαιτήσεις ελέγχου και τις λογιστικές προδιαγραφές που πρέπει να εφαρμόζονται.

Διενεργούμε αντικειμενικούς και αξιόπιστους ελέγχους και παράλληλα, μέσω αυτών των ελέγχων, με τις επισημάνσεις και τα ευρήματα δίνουμε τη δυνατότητα στις ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες να προχωρούν σε βελτιώσεις του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τους.
 

   
 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τους κάτωθι τομείς:

  • Τακτικοί έλεγχοι ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
  • Τακτικοί έλεγχοι τριμηνιαίων (ΔΕΚΟ) και εξαμηνιαίων (εταιρείες Χ.Α.Α.) Οικονομικών Καταστάσεων.
  • Τακτικοί έλεγχοι ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
  • Τακτικοί έλεγχοι βραχυχρονίων Οικονομικών Καταστάσεων
  • Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων (τελικών και ενδιάμεσων) που συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
  • Διαχειριστικοί έλεγχοι
  • Επισκοπήσεις Οικονομικών Καταστάσεων για την έκφραση γνώμης περιορισμένης διασφάλισης για χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
  • Υπηρεσίες εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών συναφών με οικονομική πληροφόρηση.
  • Έλεγχοι για εισαγωγή εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
  • Έλεγχοι φορολογικής συμμόρφωσης για την έκδοση του απαραίτητου, για τις εταιρείες που ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, Φορολογικού πιστοποιητικού
Τα γραφεία μας:

ArrowΑθήνα

ArrowΘεσσαλονίκη

ArrowΙωάννινα

ArrowΗράκλειο - Κρήτης

ArrowΤρίκαλα